Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ 2018
TS2

TS Cao học

(Cập nhật ngày: 6/4/2018)

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 05/04/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông về việc thay đổi môn thi tuyển, danh mục ngành và môn học/học phần học bổ sung kiến thức cho đối tượng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kỹ thuật xây dựng của trường ĐHDL Phương Đông

Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018 như sau:

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website