Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyển

NCKH

(Cập nhật ngày: 16/1/2017)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

 


Số    845     /TB-ĐHPĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    08     tháng   12  năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Kế hoạch tổ chức hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017)

Triển khai Thông tư số 18/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”,  kỷ niệm 66 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM, căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Nhà trường tổ chức Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017.  Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị triển khai việc tổ chức đăng ký đề tài NCKH trong sinh viên và có các ý kiến đóng góp cho Hội thảo:

 

I. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1.1. Tiến trình đăng ký.

Thời gian

Nội dung công việc

Yêu cầu tổ chức, Hồ sơ

Thành phần tham gia

Thời hạn

Tháng 12/2016

 

Phổ biến kế hoạch và phát động phong trào SV NCKH đến đội ngũ CBGV và SV.

- Phổ biến nội dung đến từng GV, SV để SV tích cực đăng ký đề tài NCKH

- Chủ nhiệm Khoa,

- Cố vấn học tập,

- GV,

- SV

Gửi danh sách đề tài đăng ký cho Hội thảo SV NCKH  về trường trước ngày 30/12/2016

Tổ chức xét duyệt đề tài SV NCKH

Chọn đề tài cấp Khoa và đề tài đăng ký cho Hội thảo SV NCKH cấp trường

- HĐ KH&ĐT cấp khoa

Tháng 2/2017

Nghiệm thu các đề tài NCKH đã đăng ký cho Hội thảo SV NCKH cấp trường

- Các Khoa lập HĐ chuyên ngành và tổ chức nghiệm thu.

 

- HĐ KH&ĐT cấp khoa,

- GVHD,  chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia

 

Tháng 3

- Khoa lập danh sách đề tài gửi về BTC Hội thảo: Danh sách được sắp xếp theo thứ tự chất lượng đề tài từ CAO đến THẤP.

- Dự kiến Tổ chức Hội thảo SV NCKH cấp trường  vào ngày 23/3/2017

Hồ sơ của từng đề tài:

- Mẫu SVNCKH 07- Phiếu nhận xét nghiệm thu đề tài NCKH của SV

- Mẫu SVNCKH 08- Biên bản họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH

- Mẫu SVNCKH 09- Báo cáo tổng kết đề tài kèm theo bản tóm tắt;

- Mẫu SVNCKH 10-  Thông tin kết quả của đề tài

- Minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tập chí hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở áp dụng nghiên cứu của đề tài (nếu có)

- 01 đĩa CD lưu giữ nội dung báo cáo tổng kết đề tài.

- Gửi các dữ liệu trên vào email: dulieu.nckhpdu@gmail.com để làm dữ liệu điện tử và đăng trên trang Web của trường

- HĐ KH&ĐT cấp trường, Khoa,

- Phòng Đào tạo

- Các đơn vị liên quan phối hợp

- Các đơn vị gửi về trường danh sách và Hồ sơ đề tài NCKH

trước 10/3/2017

 

Tháng 4/2017

- HĐ KH&ĐT cấp trường chọn đề tài gửi xét tặng Giải thưởng “SV NCKH” cấp Bộ

- Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ và bản điện tử về trường trước 30/4

- HĐ KH&ĐT cấp trường, Khoa,

- Phòng Đào tạo

- GVHD, Chủ nhiệm đề tài

- Trường nộp hồ sơ và bản điện tử cho  BTC Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ trước 30/5

 

1.2. Yêu cầu cho đề tài NCKH của sinh viên

 Phụ lục “Phụ lục SVNCKH 01 - Yêu cầu với đề tài, thành viên tham gia, và kinh phí, thời gian thực hiện” gửi kèm theo.

 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

2.1. Hội thảo của các đơn vị do các đơn vị chủ trì thực hiện trước tháng 03/2017

2.2. Hội thảo NCKH của trường dự kiến:

-       Thời gian: 8h30’, Thứ Năm, ngày 23/3/2017.

-       Thành phần:

  • Đại diện Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Kính mời các ủy viên HĐQT có điều kiện tham dự;
  • Thủ trưởng các đơn vị trong trong;
  • Khách mời do các đơn vị kiến nghị
  • GVHD, Chủ nhiệm các đề tài NCKH và thành viên tham gia đề tài
  • CB, GV, SV toàn trường

 

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến và tổ chức triển khai nội dung của Hội thảo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên để Hội thảo đạt kết quả tốt.

 

Ghi chú: - Các văn bản, biểu mẫu về NCKH có trong email: khcn.pdu@gmail.com; password: pdu116116

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị;

- Lưu VP, ĐT.                                                            

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Vũ Phán

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: info@phuongdong.edu.vn
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 6285